View our privacy statement in English

Privacy verklaring Juultje Quality Hair


In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit welke gegevens Juultje Quality Hair van u verwerken, op welke manier wij dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Al deze gegevens worden verwerkt volgens de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verwerken wij?
De door u verstrekte informatie via het inschrijfformulier. Bestaande uit:NAW gegevens;
Geboortedatum;
E-mail adres;
Telefoonnummer(s);
Adres;
Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze website. U krijgt hiervan een cookiemelding. (zie ook ‘Gebruik van Cookies’ verderop in deze verklaring)
Waarom verwerken wij deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze administratie, om facturen te kunnen versturen, mailing te kunnen versturen en om te kunnen kijken hoe onze site word gebruikt.

Wie beheerd al deze gegevens?
Deze gegevens worden beheerd door de eigenaren van Juultje Quality Hair.

Welke programma’s en systemen gebruiken we?
Juultje Quality Hair gebruikt diverse programma’s en koppelingen:

Joomla (via OHSN): Voor de website en bestelsysteem.
Facebook/Twitte/Instagram: Voor communicatie met onze klanten en het promoten van Juultje Quality Hair.


Beveiliging van uw gegevens
Juultje Quality Hair draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om u persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Juultje Quality Hair maakt gebruik van 1 servers namelijk: die van OHSN voor hosting en opslag van gegevens. Alle verbindingen naar deze servers gebeuren altijd met een veilig beveiligingscertificaat.

Als ondanks al onze beveiligingsmaatregelen, toch sprake zou zijn van een beveiligingsincident dat mogelijk nadelige gevolgen voor uw privacy heeft dan zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontdekking informeren.

Bovenstaande bedrijf (OHSN) zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Beide bedrijven gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Worden gegevens aan derden verstrekt?
Juultje Quality Hair verstrekt uw gegevens nooit aan derden, behalve in de volgende gevallen:

Er sprake is van een Wettelijke verplichting, zoals in het geval van een verzoek van een opsporingsinstantie of naar aanleiding van een Gerechtelijk bevel.
Voor onderzoek naar Fraude.
Om technische of beveiligingsproblemen met onze systemen op te sporen, te voorkomen of op te lossen.


Gebruik van Cookies
Op de website van Juultje Quality Hair wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

De cookies die Juultje Quality Hair plaatst op uw computer, tablet en/of mobiele telefoon worden gebruikt voor de volgende doelen:

Het onthouden van sessies en gebruikersnamen;
Het ervoor zorgen dat je kan inloggen op onze website;
Het verbeteren van de website door inzicht te krijgen in het gebruik van de website;
Het beschermen tegen geautomatiseerde aanmeldingen.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde delen van de website minder goed functioneren en is het niet meer mogelijk om te kunnen inloggen op Juultje Quality Hair.

Gebruik van Google Analytics
Juultje Quality Hair maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Analytics verzamelt Juultje Quality Hair bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Juultje Quality Hair. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Gebruik persoonsgegevens op website en sociale media
Op het moment dat u een bestelling doet bij Juultje Quality Hair, dient u uw persoonsgegevens op te geven. Hiermee kunt u inloggen op de website.

Verder maakt Juultje Quality Hair op haar website en verschillende sociale media (Facebook/Twitter/Instagram) gebruik van foto’s en video’s ter illustratie/aankleding en om de webwinkel te promoten.

Bent u het niet eens met de publicatie van een foto of video op het open deel van de website en/of publicatie op sociale media (Facebook/Twitter/Instagram) dan horen wij dit graag zo snel mogelijk zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Alle bovenstaande gegevens worden niet langer dan nodig bewaart tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap. Voor fiscale doeleinden geldt een verplicht bewaartermijn van 7 jaar.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U kunt te allen tijde opvragen welke gegevens van u bij ons geregistreerd staan en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een e-mail, voorzien van uw naam en een kopie van uw legitimatiebewijs te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen.
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben dit niet te doen (bijvoorbeeld; wij dienen u nog te factureren). Verwijdering zal plaatsvinden binnen 1 maand, om technische redenen kunnen de termijnen verschillen voor bijvoorbeeld verwijdering van servers en back-up systemen.

Juultje Quality Hair behoud zich het recht voor om de privacy verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. De meest actuele versie is steeds op onze website te vinden. Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Versie: 25 mei 2019

 

Privacy statement Juultje Quality Hair


In this privacy statement we are happy to explain which data Juultje Quality Hair processes about you, how we do it and how you can object to this.

You deliberately or unknowingly share personal data with us. We believe it is important that your personal information is handled with care. That is why we have set out for you in this statement how we handle your personal data and what rights you have. All this data is processed in accordance with European legislation and regulations in the field of privacy, in particular the General Data Protection Regulation (AVG).

Which data do we process?
The information you provide via the registration form. Consisting of: name and address data;
Date of birth;
E-mail address;
Phone numbers);
Address;
Information we obtain through your use of our website. You will receive a cookie notification. (see also "Use of Cookies" later in this statement)
Why do we process this data?
We only use your data for the purposes of our administration, to be able to send invoices, to send mailing and to see how our site is used.

Who manages all this data?
This data is managed by the owners of Juultje Quality Hair.

Which programs and systems do we use?
Juultje Quality Hair uses various programs and links:

Joomla (via OHSN): For the website and ordering system.
Facebook / Twitte / Instagram: For communication with our customers and promoting Juultje Quality Hair.


Security of your data
Juultje Quality Hair takes care of appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss and against any form of unlawful processing.

Juultje Quality Hair uses 1 servers namely: those of OHSN for hosting and storage of data. All connections to these servers always happen with a secure security certificate.

If, despite all our security measures, there is a security incident that may have adverse consequences for your privacy, we will inform you as soon as possible after discovery.

The above company (OHSN) is required to maintain confidentiality and will treat your information confidentially. Both companies do not use your personal data for other purposes.

Is data provided to third parties?
Juultje Quality Hair never provides your information to third parties, except in the following cases:

There is a legal obligation, such as in the case of a request from an investigative body or following a court order.
For fraud investigation.
To detect, prevent or resolve technical or security issues with our systems.


Use of Cookies
Cookies are used on the Juultje Quality Hair website. A cookie is a small text file that is sent along with the pages of a website and is stored by the browser on your computer, tablet or mobile phone. We use cookies to offer you more service when you visit our websites, which makes it easier to use. Cookies, for example, ensure that you can remain logged in to a website or that your preferences, such as location and language settings, are remembered. Thanks to cookies, we can see how often our websites - and which pages - are viewed by visitors.

The cookies that Juultje Quality Hair places on your computer, tablet and / or mobile phone are used for the following purposes:

Remembering sessions and user names;
Ensuring that you can log in to our website;
Improving the website by gaining insight into the use of the website;
Protect against automated registrations.
To place certain cookies you must first give permission before these cookies can be used. This permission is not necessary if and insofar as it concerns technically necessary (functional) cookies and analytical cookies, in the sense of the applicable legislation, such as Article 11.7a paragraph 3 of the Telecommunications Act and the ePrivacy Regulation.

You can always withdraw your consent for cookies by changing your internet settings. More information about switching on and off and removing cookies can be found in the Help function of your browser.

By disabling cookies, certain parts of the website may function less well and it will no longer be possible to log in to Juultje Quality Hair.

Use of Google Analytics
Juultje Quality Hair uses Google Analytics to analyze how our website is used. For example, through Google Analytics, Juultje Quality Hair collects data about the number of users who visit the website. The data we collect herein does not contain any personal data and cannot be traced back to individual users in any way.

If you do not wish to be included in our Google Analytics statistics, you can use the Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Links to other websites
The website may contain links to other websites. This Privacy Statement applies only to the Juultje Quality Hair website. Other websites may have their own privacy policy. We recommend that you always consult the relevant privacy statement of those websites before using other websites.

Use personal data on website and social media
The moment you place an order with Juultje Quality Hair, you must provide your personal data. With this you can log in on the website.

Juultje Quality Hair also uses photos and videos on its website and various social media (Facebook / Twitter / Instagram) for illustration / decoration and to promote the web store.

If you do not agree with the publication of a photo or video on the open part of the website and / or publication on social media (Facebook / Twitter / Instagram), we would like to hear this as soon as possible so that appropriate measures can be taken.

How long is this data stored?

All the above information is stored for no longer than necessary for up to 1 year after termination of the membership. A mandatory retention period of 7 years applies for tax purposes.

Access, correction and deletion of personal data
You can request at any time which information about you is registered with us and for what purposes we use this information. You can request a review by sending an e-mail with your name and a copy of your proof of identity to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

If you believe that we have incorrect personal data about you, you can request us to have this personal data supplemented, corrected or deleted.
You can request us to remove your personal data from our systems. We will comply with your request unless we have a legitimate interest not to do so (for example, we still have to invoice you). Deletion will take place within 1 month, for technical reasons the deadlines may vary for, for example, deletion of servers and backup systems.

Juultje Quality Hair reserves the right to change the privacy statement at any time. The most current version can always be found on our website. If you have any questions or requests about the privacy policy, you can make this known by sending an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Version: May 25, 2019


© Juultje Quality Hair 2022 | Template designed by OHSN